LEGEA NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.
Textul legii poate fi accesat cu ajutorul acestui link

 

GHIDUL CETĂŢEANULUI
transparenţa decizională în administraţia publică, conform Legii nr.52/2003

Dacă sunteţi funcţionar public, ales local, dacă lucraţi pentru o organizaţie neguvernamentală sau dacă sunteţi un cetăţean ca mulţi alţii, acest ghid vă va introduce în ceea ce înseamnă transparenţa decizională şi în modul în care aceasta trebuie aplicată la nivelul administraţiei publice. Acest ghid te pregăteşte să influenţezi deciziile politice care se iau în numele tău şi care te afectează.
Accesare ghid privind consultarea publică eficientă la nivelul administrației centrale și locale

 • Să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean;
 • Să stimuleze participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi la elaborarea actelor normative;
 • Să sporească gradul de transparenţă al administraţiei publice.

Legea transparenţei nu trebuie confundată cu legea privind accesul la informaţiile de interes public. Această lege oferă posibilitatea cetăţenilor de a participa activ la procesul de elaborare de reglementări prin sugestii, propuneri sau recomandări adresate autorităţilor administraţiei publice. Legea transparenţei nu conferă cetăţenilor dreptul de a lua decizia finală cu privire la reglementările care vor fi adoptate. Acest rol revine autorităţilor administraţiei publice care va decide dacă include sau nu în proiectele de reglementări propunerile şi sugestiile primite din partea cetăţenilor, organizaţiilor neguvernamentale şi asociaţiile legal constituite (asociaţii patronale, organizaţie civică, sindicală, asociaţii de proprietari, federaţii confederaţii etc)

 • Pentru că îţi dă dreptul de a participa la şedinţele publice ale autorităţii publice;
 • Îţi dă dreptul de a-ţi spune părerea despre actele normative înainte de adoptarea acestora;
 • Îţi oferă posibilitatea de a fi consultat înainte de adoptarea unei hotărâri care te afectează în mod direct.

Participarea la şedinţele publice
Cu minim 3 zile înainte de desfăşurarea unei şedinţe publice, autoritatea publică în cauză va face public un anunţ care va conţine data şi ora întâlnirii, precum şi ordinea de zi, prin afişare la sediul instituţiei, pe site-ul propriu şi prin transmitere către mass-media. Persoana desemnată pentru relaţia cu societatea civilă va fi responsabilă atât de difuzarea anunţului cât şi de invitarea specială a anumitor persoane. Pentru a influenţa decizii sau acte normative, persoanele pot participa fie individual, în calitatea lor de cetăţeni, fie în calitatea de asociaţie legal constituită.
Puncte de vedere
Persoana care prezidează şedinţa este obligată să dea cuvântul participanţilor la şedinţa publică. Libera exprimare a participanţilor cu privire la actele normative care se află pe ordinea de zi a şedinţei asigură funcţionarea fluxului de informaţii dinspre societatea civilă spre administraţia publică.

 • Ministerele şi agenţiile guvernamentale;
 • Autorităţile administrative autonome;
 • Serviciile publice descentralizate ale ministerelor;
 • Consiliile judeţene şi locale;
 • Primăriile;
 • Serviciile publice de interes judeţean sau local

 • Orice persoană interesată;
 • Reprezentanţii asociaţiilor civice, sindicale, patronale, în ordinea de precădere determinată de interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei;
 • Presa.

Şedinţele publice se desfăşoară în sala de consiliu din incinta instituţiei sau, în cazul în care interesul manifestat pentru şedinţă este mare, în alte săli din localitate, care să permită accesul unui număr cât mai mare de persoane. În timpul şedinţei, persoana care conduce lucrările trebuie să se asigure că dă dreptul de exprimare tuturor participanţilor.

 • Da, în cazul în care este vorba de proiecte de acte normative sau şedinţe în care se regăsesc următoarele categorii de informaţii:
 • informaţii clasificate privind apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării;
 • valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora ar aduce atingere principiului concurenţei loiale;
 • datele personale, potrivit legii.
 • Legea transparenţei nu se aplică, de asemenea, în situaţii excepţionale, atunci când actul normativ se adoptă în procedură de urgenţă.

 • Nota de fundamentare, expunerea de motive sau referatul de aprobare a proiectului;
 • Textul complet al proiectului actului normativ;
 • Termenul limită, locul sau modalitatea în care cei interesaţi pot trimite propuneri şi sugestii.

Autorităţile publice au obligaţia de a publica anunţul cu 30 de zile înainte de începerea procedurii de avizare şi de adoptare a actului normativ.
Anunţul se aduce la cunoştinţa publică cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea actului normativ spre analiză, avizare şi adoptare.

 • Prin afişare la sediul propriu al instituţiei, într-un spaţiu accesibil publicului;
 • Prin inserare în site-ul Internet al instituţiei;
 • Prin publicare în presa centrală şi locală, după caz;
 • Prin transmiterea către persoanele care au depus cereri în acest sens;
 • Prin transmiterea către asociaţiile de afaceri sau asociaţiile profesionale, dacă este vorba de un proiect care afectează activitatea din domeniul respectiv.

Proiectul de act normativ se afişează pe site-ul instituţiei, într-un spaţiu accesibil publicului, precum şi transmiterea proiectului către mass-media. Autorităţile publice sunt obligate să transmită proiectele de acte normative către toţi cei care au depus o cerere în acest sens
Atenţie: Cetăţenii au la dispoziţie un timp limitat, stabilit de autoritatea publică şi făcut public în anunţul iniţial.

 • Prin afişarea la sediul instituţiei sau pe pagina de Internet, ori prin publicarea în presă a anunţului cuprinzând data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţelor publice, precum şi ordinea de zi a acestuia, cu cel puţin trei zile înainte de desfăşurarea şedinţei;
 • Prin comunicarea, în scris, către cetăţenii care au formulat sugestii şi propuneri cu privire la unul din domeniile de interes public care urmează a fi abordat în şedinţa publică respectivă.

Da, din proprie iniţiativă sau la invitaţia responsabilului cu societatea civilă.
Potrivit legii, participarea la elaborarea de acte normative se poate face în procesul de redactare a unui proiect de act normativ, anterior supunerii spre analiză şi avizare autorităţii publice care l-a elaborat. Participarea la şedinţă se va face în limita numărului de locuri din sala în care se va desfăşura şedinţa.

Da, dar ele trebuie formulate în scris, în perioada anunţată de iniţiatorul proiectului care trebuie să fie de cel puţin 10 zile.
Atenţie: Acest termen nu poate fi însă mai scurt de 10 zile de la data publicării anunţului.
Formular de transmitere a opiniilor persoanelor interesate asupra propunerii proiectului de hotărâre aflat în consultare publică.

Responsabilului pentru relaţii cu societatea civilă din instituţia respectivă.
Comentariile, prevăzute de lege ca „propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare” vor fi primite de o persoană desemnată special de conducătorul autorităţii publice.

Da, dacă acest lucru a fost solicitat în scris de o asociaţie legal constituită sau de altă autoritate publică. Acestea se vor desfăşura în termen de cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului în care se vor organiza.
O altă modalitate de consultare, pe lângă comunicarea de comentarii în scris, o reprezintă organizarea de dezbateri publice. Dezbaterile publice pot fi solicitate în scris de către o asociaţie legal constituită sau de o altă autoritate publică, iar autoritatea publică iniţiatoare a proiectului de act normativ este obligată să le organizeze. Din partea societăţii civile, solicitarea organizării de dezbateri publice poate fi făcută doar de organizaţii nu şi de către persoane individuale. Dezbaterile vor avea loc în termen de cel mult 10 zile de la publicarea anunţului privind organizarea lor, ceea ce înseamnă că legea permite organizarea lor şi în ziua următoare după publicarea anunţului.

Da, cu condiţia să soliciţi acest lucru persoanei care prezidează şedinţa şi cu respectarea regulamentului de organizare a instituţiei publice respective.
Legea transparenţei face de mai multe ori precizarea că opiniile exprimate de cetăţeni sau organizaţii în timpul consultărilor au doar valoare de recomandare. Decizia rămâne la latitudinea autorităţii publice. Actul normativ va fi trimis, după consultări, spre analiză şi avizare, potrivit procedurii legale privind elaborarea actelor normative. El va include modificări redactate pe baza acelor opinii, exprimate în procesul de consultare, care au fost selectate de către funcţionarii publici responsabili de redactarea actului respectiv.

Poţi face plângerea la instanţa de contencios administrativ, acţiunea ta fiind scutită de taxă de timbru şi se judecă în procedură de urgenţă.